Duben 2015

Lýkožrout smrkový (Ips typographus)

30. dubna 2015 v 23:26 | Alena Tmejová |  Disturbance
Lýkožrout smrkový je jedním ze 110 zástupců podčeledi kůrovcovitých (Scolytinae), s nimiž se můžeme setkat v České republice. Původně byli kůrovci řazeni do samostatné čeledi, nyní se však považují za vysoce specializované "nosatce bez nosu" a řadí se tedy do čeledi nosatcovitých (Curculionidae). Je přibližně 4,5 až 5,5 mm dlouhý, lesklý, hnědé nebo hnědočerné barvy. Krovky jsou na zádi vykrojené, na okrajích vhloubené dutiny zdobené čtyřmi páry zoubků. Lýkožrout si pro napadené vybírá přednostně fyziologicky oslabené strom, vývraty, zlomy nebo stromy pokácené. Při přemnožení však napadá i stromy zcela zdravé, které dokáže zahubit za několik málo týdnů.

Jako první nalétávají na stromy samečci. Teprve po 2-4 dnech, během nichž vyhlodají tzv. snubní komůrku, přilétají samičky. Na jednoho samečka připadnou zpravidla 1-3 samičky. Po spáření hlodá každá z nich
svou matečnou chodbu a do zářezů po stranách klade jednotlivá vajíčka. Během života samička naklade 100-150 vajíček, v průměru 30-50 kusů na jeden ovariální cyklus. Hlodání matečné chodby a kladení vajíček zabere obvykle 7-10 dní. Po 6-18 dnech se líhnou larvy, jejichž vývoj může trvat v optimálních podmínkách 7 dní, v nepříznivých až 50 dní. Období kukly představuje v průměru 8 dní. Vylíhlí brouci jsou zpočátku bílí, postupně loutnou, dále tmavnou a pohlavně dozrávají. Přitom prodělávají tzv. zralostní žír, a to buď přímo v místě vylíhnutí, anebo po přeletu na jiné, náhradní místo. Tato fáze trvá obvykle 2-3 týdny. Celkový vývoj od zavrtání rodičovského samce až po ukončení zralostního žíru mladých brouků probíhá za normálních podmínek 6-10 týdnů. (Doležal 2013)

Čerstvě napadaný strom se pozná podle drobných pilinek, tzv. drtinek, které kůrovci hlodající chodbu vyhazují ven, a které se pak uchycují na kůře nebo leží okolo kmene. Pokud je kmen napaden až dolů, jsou vidět i závrty, kterými do kmenu pronikli samci. Barevné změny jehličí a oloupávání kůry je bohužel již obvykle pozdním signálem. V té době již brouci opouštějí strom. Napadení také někdy poznáme podle výronů pryškyřice a malých pryskyřičných hrudek u závrtů brouka. To ale pouze u stromů, které jsou schopny alespoň zpočátku "bojovat".

Ips typographus - lýkožrout smrkový


Disturbance a její vliv na biodiverzitu

30. dubna 2015 v 23:02 | Alena Tmejová |  Disturbance
Podle názorů mnohých autorů (Jonášová 2013, Váchal 2008, Šantrůčková & Vrba 2010, Kulakowski & Bebi 2004, Čada et al. 2013) jsou přirozené disturbance podstatným jevem, díky kterému dochází k obnově jednotlivých ekosystémů. Mají klíčový vliv i na druhovou skladbu, strukturu a uspořádání společenstev.

Jak uvádí Jonášová (2013), na plochách na Šumavě bylo zjištěno přežívání všech původních lesních zástupců bylinného patra přítomných na začátku napadení porostů kůrovcem, a navíc se objevila řada nových světlomilných druhů. Za zmínku stojí i hnízdění některých ptačích druhů např. rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), linduška lesní (Anthus trivialis), krutihlav obecný (Jynx torquilla) nebo tetřev hlušec (Tetrao urogallus). Výskyt těchto i jiných (často vzácných) druhů je vázán na dostatek stromů s dutinami a larvami hmyzu. Z článku o přírodní disturbanci (Jonášová, 2013) jednoznačně vyplývá, že velký počet zástupců preferuje podmínky porostů rozpadlých působením lýkožrouta smrkového a to potvrzuje jeho úlohu jako klíčového druhu pro existenci mnoha dalších organismů horských smrčin, i těch považovaných za typické pro kulturní krajinu, jejichž biotopem mohly být právě narušené otevřené porosty.

Tetrao urogallus - tetřev hlušectetřev hlušec


linduška lesní


Je disturbance horských smrčin katastrofou?

30. dubna 2015 v 22:46 | Alena Tmejová |  Disturbance
Důsledky narušení lesa bývají často vnímány jako cosi negativního a pro ekosystém nebezpečného. Tradiční lesnická teorie tvrdí, že v podmínkách střední Evropy je to kalamita. Tedy něco nesprávného, vlastně katastrofa. Toto nové poznatky vyvracejí. Působení vichřice a kůrovců jsou přirozenou součástí dynamiky smrkových lesů (Šantrůčková, Vrba 2010). Důležitým dědictvím disturbance je množství stojícího i ležícího mrtvého dřeva, které představuje stejně významnou složku přírodního lesa jako živé stromy. Tlející dřevo je hlavním substrátem pro obnovu smrku. Změna, která v porostu nastává po odumření stromu vlivem lýkožrouta, je ve srovnání s jinými disturbancemi poměrně pozvolná a pro přirozenou obnovu dřevin příznivá (Jonášová 2013).

Jonášová (2013) shrnuje dostupná data za posledních 15 let sledování trvalých výzkumných ploch na Šumavě, což je zřejmě nejdelší doba monitorování samovolného vývoje po kůrovci u nás. Základním problémem je zkreslená představa o tom, jak má přirozená horská smrčina vypadat. Řada lidí má zafixovanou představu obhospodařovaného smrkového lesa, v lepším případě pak sice přirozeného, ale vždy pouze v jednom jeho stadiu, a to dospělosti, s převažujícími zelenými smrky. Jak uvádí Šantrůčková a Vrba (2010) ideálem pro běžného člověka je zelený les, zatímco suchý les je něco nepřirozeného a odpudivého. V zažité představě je to obraz zmaru, který musí být odstraněn a zapomenut. Rozpadlý les je však přirozeným stádiem ekosystémů smrčin. Dospělé stromy musí odumřít, aby uvolnily místo stromům novým. Tyto představy a "zdravém lese" jsou důvodem, proč se lidé snaží proti disturbancím aktivně bojovat. Podle Šantrůčkové a Vrby (2010) mají však lesnické zásahy většinou jiný a mnohem větší účinek. Nejčastěji jde totiž o velkoplošné těžby se všemi negativními důsledky, např. vznikem holin (Jonášová 2013). Na nich dochází k výkyvům teplot kvůli malému množství mrtvého dřeva. Velkým problémem je i nedostatek substrátu z toho dřeva, který je důležitý pro obnovu i jiné organismy. Při kácení napadeného lesa nejsou většinou ušetřeny ani ostatní zdravé stromy. Z obrázku č. 1, na kterém je zachycen Roklanský les po napadení lýkožroutem, je patrné, že na místě zůstává mnoho živých stromů. V případě zásahu proti kůrovci by byl postupně vykácen celý tento porost (Jonášová 2013). Jak uvádí Váchal (2008) v knize Šumava umírající a romantická, jest ostatně věcí přirozenou, že všude tam, kde zájmy lidské střetnou se s přírodními, krása hyne; les ustupuje polím, příbytky opeřenců domovům tvorů na pevných nohách a skály v štěrk mění svou tvářnost; co však nejnerozumnějším činem lidským zůstává, je zasahování do vlastní činnosti přírodní tam, kde živelná dění, málo posud a částečně jen člověkem ovládaná, samy prospěšný nakonec stav zemi vytvářejí, třeba spočátku působení jich zhoubným býti se zdálo.

V rámci této problematiky doporučuji krátkometrážní dokument Silva Gabreta - Jak se rodí šumavský horský les, který shrnuje a ilustruje jak fungují přírodní procesy při samovolné obnově lesa a dokazuje, že přes dramatickou fázi rozpadu se o budoucnost šumavských smrčin nemusíme bát.


Živa

30. dubna 2015 v 22:20 | Alena Tmejová |  Publikace a časopisy
Nejstarší stále vycházející český přírodovědecký časopis časopis soustřeďující se na popularizaci vědy. Byl založen roku 1853 Janem Evangelistou Purkyněm. V průběhu času několikrát zaniknul a byl zase obnoven. V současné době je vydáván s podporou Akademie věd České republiky nakladatelstvím Academia.

Současná podoba Živy, časopisu pro popularizaci biologie
Po r. 1989 se zvýšil počet stran, stoupl také počet barevných fotografií a obrázků, jednotlivé články doplnily anglické souhrny a časopis se začal tisknout na kvalitní papír. Tyto změny i přes složité období v letech 1993-98 (kdy Živa kvůli nedostatku finančních prostředků málem zanikla) stále pokračují. Přibyla kulérová příloha (dnes černý tisk na ekologickém papíru) obsahující aktuální komentáře, recenze na knihy, výroční články, zprávy, diskuzní příspěvky apod. Plně barevné křídové strany kromě v Živě obvyklých témat zahrnují genetiku, molekulární biologii, virologii, mikrobiologii, parazitologii, imunologii aj. Některé příspěvky se snaží přiblížit čtenářům i nové metodické přístupy používané v biologii. Všechny články procházejí odbornými recenzemi, obvykle dvěma a jazykovou korekturou.
S redakcí časopisu úzce spolupracuje redakční rada tvořená předními odborníky zastupujícími jednotlivé vědní specializace.
Živa se věnuje velkému množství témat např. botanika, fyziologie rostlin, pěstitelství, antropologie, mykologie, paleontologie, národní parky, měkkýši, ptáci, savci, zoo, botanické zahrady a parky, životní prostředí, ekologie a spousta dalších.

Díky archivovaným digitálním verzím jednotlivých ročníků lze dohledat jakýkoliv článek a pracovat s ním v pdf souboru, což je velmi výhodné. Podrobnější informace najdete na oficiálních stránkách: http://ziva.avcr.cz/

Obálka časopisu Živa 2013/5

Co je to disturbance?

30. dubna 2015 v 0:38 | Alena Tmejová |  Disturbance
Disturbance je v ekologii chápána jako narušení (změna v) ekosystému. Tato událost odstraní nebo potlačí organismy, které se v daném místě vyskytují a vytváří tak prostor pro kolonizaci jiného nebo stejného druhu. Velice dobrým příkladem disturbance (narušení prostředí) v přirozených ekosystémech jsou cyklické gradace tzv. lesních škůdců, v poslední době značně medializované v souvislosti s národním parkem Šumava. V šumavských lesích je takovým škůdcem lýkožrout smrkový, z podčeledi kůrovcovitých (Scolytinae) čeledi nosatcovitých (Curculionidae) - proto bývá často zjednodušeně a ne zcela přesně označován jako kůrovec.Tomuto škůdci je věnována největší pozornost v dalších článcích.
Příčiny vedoucí k disturbancím lze rozdělit na abiotické a bitoické.

Rozdělení s konkrétními příklady:
- abiotické: vítr (polomy, hurikány), záplavy a vodní eroze (povodně, tsunami), oheň, tektonická aktivita
- biotické: člověk (kácení, vypalování), hmyz a patogenní organismy (kůrovec, sarančata)Úvod

30. dubna 2015 v 0:16 | Alena Tmejová |  Informace o blogu
Tento blog vznikl na základě předmětu Aplikovaná informatika 1 na Univerzitě Hradec Králové. Tématické zaměření souvisí s jedním z mých studovaných oborů, kterým je biologie. K problematice disturbancí horských smrčin jsem se dostala díky předmětu Ekologie rostlin v letním semestru 2015. Na toto téma jsem vypracovávala literární rešerši. Díky odborným zdrojům, recenzovaným i impaktovaným článkům jsem měla možnost více pochopit o proniknout do této problematiky. Toto téma mě zajímalo také kvůli mému zájmu o lesní hospodářství a celkovou obnovu lesů u nás. Již od dětství se věnuji výsadbě nových jehličnatých i listnatých lesů na vykácených plochách v Královehradeckém kraji (okres Trutnov).

Tato stránka by mohla poskytnout cené (pro někoho možná i překvapivé) informace o disturbanci jako ekologickém jevu, který je často lidmi špatně pochopen. Obsahové zaměření se bude soustředit hlavně na disturbance související s Národním parkem Šumava. Nejčastějšími zdroji pro vytváření mých příspěvků na této stránce byly recenzované články z časopisu Živa. Další byly internetové zdroje, z nichž bych ráda doporučila stránku šumavainfo, na které je spousta čtivých a přehledných článku, fotek i zajímavých informací.